Anslut dig till vårt nätverk!

Lantbruk

Kommissionen uppmanar till synpunkter på den föreslagna revideringen av EU:s regler för statligt stöd för jordbruk, skogsbruk och fiskerisektorer

DELA MED SIG:

publicerade

on

Europeiska kommissionen är bjuda in alla intresserade att kommentera föreslagna reviderade statsstödsregler för den jordbruk, skogsbruk och fiske sektorer. Syftet med den föreslagna revideringen är att anpassa de nuvarande reglerna till EU:s nuvarande strategiska prioriteringar, i synnerhet Den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP), den Gemensamma fiskeripolitiken (CFP), såväl som till European Green Deal. Medlemsstater och andra berörda parter kan svara på samrådet fram till den 13 mars 2022.

Kommissionen har genomfört en utvärdering av de befintliga reglerna som är tillämpliga på jordbruks- och skogsbrukssektorerna och genomför också en utvärdering av de regler som gäller för fiskerisektorn. De insamlade synpunkterna har återspeglas i förslagen på remiss. På grundval av detta anser kommissionen att de regler som granskas fungerar bra och är i stort sett lämpade för syftet. Samtidigt avslöjade utvärderingen att de behöver vissa riktade revideringar, inklusive förtydliganden av vissa begrepp, ytterligare effektivisering och förenkling, samt justeringar för att ytterligare spegla marknadsutvecklingen och den tekniska utvecklingen och EU:s nuvarande strategiska prioriteringar.

Dessutom måste reglerna anpassas för att göra det möjligt för medlemsländerna att snabbt anta det reformerade Den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) och den nya Europeiska fonden för sjöfart, fiske och vattenbruk (EMFAF). I detta sammanhang föreslår kommissionen ett antal ändringar av de olika regelverken. Antagandet av de reviderade reglerna är planerat till slutet av 2022.

Vice ordförande Margrethe Vestager, ansvarig för konkurrenspolitiken, uttalade: ”Dagens förslag syftar till att säkerställa att våra regler om statligt stöd till jordbruks-, skogsbruks- och fiskerisektorerna är lämpliga för den gröna omställningen. De reviderade reglerna kommer också att göra det lättare och snabbare för medlemsländerna att tillhandahålla finansiering, utan att orsaka otillbörliga snedvridningar av konkurrensen på den inre marknaden. Vi uppmanar alla intresserade att dela sina åsikter.”

Ett pressmeddelande finns nätet.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend