Kommissionen skyddar européerna från #HazardousChemicals i kläder och textilier

| Oktober 12, 2018

Under de senaste 10-åren har EU väsentligt minskat medborgarnas exponering för skadliga kemikalier, och kommissionen utvärderar ständigt hur man ytterligare ska skydda konsumenter, arbetstagare och miljö. Mot bakgrund av detta har kommissionen antagit Nya begränsningar för användning av 33-ämnen känt för att orsaka cancer- och reproduktionshälsoproblem för deras användning i kläder, skor och andra textilartiklar.

De nya reglerna har antagits genom ändring av REACH-förordningen - Den mest avancerade och omfattande kemikalielagstiftningen i världen. De åtgärder som antagits idag syftar till att skydda de europeiska medborgarnas hälsa genom att begränsa exponeringen för CMR-kemikalier (ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska), vilket kan vara särskilt skadligt vid frekvent kontakt med mänsklig hud. Dessa nya regler fastställer maximala koncentrationsgränser för användningen av CMR-ämnen i kläder och textilier och förbjuder produkter som överskrider dessa gränser från att placeras på EU-marknaden, oavsett varornas ursprung. Restriktionerna har utarbetats på grundval av vetenskapliga och tekniska rekommendationer från Europeiska kemikaliemyndigheten och efter breda samråd med berörda parter. De kommer att bli tillämpliga 24 månader efter offentliggörandet av förordningen i EU: s officiella tidning.

Kommissionen utfärdar också en förklarande vägledning om begränsningen, som kommer att finnas tillgänglig här efter offentliggörandet i EUT.

Taggar: , ,

Kategori: En framsida, Miljö, EU, Europeiska kommissionen, Gifter