Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Länder lanserar FN-arbete för att stänga av global handel med #TortureTools

publicerade

on

Den 24 september enades Alliance for Torture-Free Trade om att öka takten i sina ansträngningar och arbeta för ett FN-instrument - såsom en bindande konvention - för att stoppa handeln med tortyrinstrument och dödsstraff. Alliansen för tortyrfri handel är ett initiativ från Europeiska unionen, Argentina och Mongoliet. 

I ett ytterligare steg till sitt arbete såg alliansen ytterligare fem länder att ansluta till, vilket ger summan till mer än 60. Genom att ansluta sig till Alliansen förbinder sig sig att begränsa exporten av dessa varor och göra det lättare för tullmyndigheterna att spåra transporter och identifiera nya produkter.

Handelskommissionär Cecilia Malmström, som var värd för Alliansens första ministermöte, som hölls i marginalerna för FN: s generalförsamling (UNGA) i New York sa: "Systematisk användning av tortyr är ett brott mot mänskligheten. Idag visar vi vårt engagemang mänskliga rättigheter och ta konkreta åtgärder för att utrota tortyr och dödsstraff. Tortyr är ett instrument av rädsla och har ingen plats i något samhälle. Vi har kommit tillsammans med en röst för att säga att vi inte kommer att stå för denna handel - inte i vår länder eller någon annanstans i världen. "

De fem ytterligare länder som gick med i Alliansen för tortyrfri handel vid ministerrådet var Australien, Kap Verde, Nya Zeeland, Palau och Vanuatu.

Alliansen anser att FN-instrument som konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter (CITES) och vapenhandelsavtalet (ATT) ger exempel på internationella avtal för att stoppa oönskad handel. Dagens avtal om att driva på FN-åtgärder markerar ett steg framåt i processen för att skapa en global ram för att stänga av handeln med varor som används för att tortera människor eller för att avrätta.

Alliansen har i sina sevärdheter varor som batonger med metallspikar, elektriska stötdämpare, gripare som griper människor medan de elektrokuterar dem, kemikalier som används för avrättningar, samt gaskammare och elektriska stolar.

Öppet av FN: s högkommissarie för mänskliga rättigheter Michelle Bachelet såg ministermötet bidrag från en rad ministrar och en serie internationella experter, bland annat generalsekreterare för Amnesty International Kumi Naidoo. De vittnade om de fasor som fortfarande utförs dagligen med panoply av varor som tillverkas och sedan köpt och sålts internationellt i en lukrativ handel.

I sitt inledande tal sa FN: s högkommissionär för mänskliga rättigheter Michelle Bachelet att tortyr direkt hade påverkat hennes familj. ”Tortyr är en allvarlig attack mot mänsklig värdighet”, sa hon. "Det vållar både offer och samhällen allvarlig skada."

Under de senaste åren har exportförbud mot tortyr och avrättningsutrustning - i likhet med den lagstiftning som finns i EU - försvårat handeln med dessa varor. Sådana lagar har dock inte upphört med det; människohandlare hittar sätt att kringgå förbud och kontroller genom andra länder. Det är därför Alliansen för tortyrfri handel nu syftar till att expandera och ta ytterligare steg.

Full lista över länder i Alliansen för tortyr-frihandel

Albanien, Argentina, Armenien, Australien, Österrike, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Brasilien, Bulgarien, Kanada, Kap Verde, Chile, Colombia, Costa Rica, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Ecuador, El Salvador, Estland, Finland, Fd jugoslaviska republiken Makedonien, Frankrike, Georgien, Tyskland, Grekland, Ungern, Island, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malta, Mexiko, Moldavien, Mongoliet, Montenegro, Nederländerna, Nya Zeeland, Nicaragua, Norge, Palau, Panama, Paraguay, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Seychellerna, Slovenien, Slovakien, Spanien, Sverige, Schweiz, Ukraina, Storbritannien, Uruguay, Vanuatu, Europeiska unionen.

Mer

Alliansens webbplats

Deklarationen överenskommits av länderna under ministeriet

Bilder och videor finns på EbS

Bilder från ministermötet

Video från ministermötet

Tryck på bilder av tortyrinstrument

Ekonomi

EU förbereder sig för budgetödläge och en uppfinningsrik lösning på nästa generations EU 

publicerade

on

En högre tjänsteman vid Europeiska kommissionen redogjorde för de åtgärder som EU skulle behöva vidta om EU inte skulle nå en överenskommelse om den fleråriga budgeten 2021 - 2027 och återhämtningspaketet nästa vecka. 

Affären om budgeten och New Generation EU-paketet kom överens om efter flera dagars förhandlingar på sommaren. Polen och Ungern hotar dock att lägga ned veto mot affären på grund av det avtal som det tyska ordförandeskapet har nått med Europaparlamentet om villkor för rättsstatsprincipen.  

Tiden tar slut och för att budgeten ska kunna fungera den 1 januari måste det finnas en överenskommelse mellan parlamentet och rådet senast på måndagen (7 december) om budgeten för det första året av den sjuåriga budgeten, detta skulle också kräva överenskommelse mellan regeringschefer vid Europeiska rådets nästa vecka (10-11 december) om hela budgetpaketet. I det här scenariot skulle det sedan stämplas i en ytterligare förlikning (11 december) och placeras inför Europaparlamentets kammare (14–17 december) för att undertecknas.

Budgeten, men inte som vi känner den

Om regeringscheferna misslyckas med att nå en överenskommelse nästa vecka kommer det automatiskt att utlösa den "provisoriska tolfdelarna" (artikel 315 i EUF-fördraget), som senast användes 1988. Det är en mekanism som garanterar en viss kontinuitet och kommer att baseras på den nuvarande fleråriga budgeten. Eftersom den rättsliga grunden för vissa program löper ut i slutet av året kommer dessa program inte att få ytterligare betalningsåtaganden. Detta inkluderar stora finansieringsprogram, såsom sammanhållningspolitiken, det europeiska forskningsprogrammet (Horizon Europe) och många fler. Den omfattar inte pelare 1 i den gemensamma jordbrukspolitiken, humanitärt bistånd och EU: s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP). Rabatterna försvinner också eftersom det inte kommer att finnas ett ersättningsbeslut om egna medel i detta scenario. 

Den nya årliga budgeten måste också ta hänsyn till att EU: s totala medel kommer att vara lägre på grund av att man inte når en överenskommelse om egna medel och lägre BNI orsakad av pandemin och Brexit. Detta kan uppgå till så mycket som 25 till 30 miljarder euro.

Nästa generation EU

Nästa generations EU, som är åtskilt från och kompletterar den fleråriga budgeten, kan komma överens om på olika sätt. Den höga tjänstemannen utesluter användningen av en mellanstatlig konferens och ett separat fördrag, eftersom det skulle ta för mycket tid och skulle lägga skuldbördan på enskilda stater, snarare än att låta EU hålla skulden i sitt namn. Kommissionen anser dock att en "gemenskapsbaserad lösning" som är tillåten enligt de nuvarande fördragen skulle vara möjlig. Detta kan möjliggöra ett förstärkt samarbete mellan en koalition av villiga och skulle behöva en tydlig koppling till EU: s fördrag, till exempel skulle det kunna tillåtas genom möjligheten i fördraget att kanalisera ekonomiskt stöd till medlemsstater som har allvarliga svårigheter, orsakade av exceptionella händelser (artikel 122), men den högre tjänstemannen undvek andra alternativ.

Möjligheten att kringgå en del av de skador som orsakats av Polen, Ungern och eventuellt Sloveniens veto kan hjälpa till att fokusera sinnen när en viktig vecka närmar sig.

Fortsätt läsa

Digitala ekonomin

Nya EU-regler: Digitalisering för att förbättra tillgången till rättslig prövning

publicerade

on

Gränsöverskridande videokonferenser och säkrare och enklare dokumentutbyte: lär dig hur nya EU-regler för digitalisering av rättvisa kommer att gynna människor och företag. Den 23 november antog parlamentet två förslag som syftar till modernisering av rättssystem i EU, vilket kommer att bidra till att minska förseningar, öka rättssäkerheten och göra tillgången till rättsväsendet billigare och enklare.

Nya regler kommer att implementera flera digitala lösningar för gränsöverskridande bevisupptagning och delgivning av dokument i syfte att effektivisera samarbetet mellan nationella domstolar i olika EU-länder.

Att stödja fjärrkommunikationsteknik kommer att sänka kostnaderna och hjälpa bevis att tas snabbare. Till exempel, för att höra en person i ett gränsöverskridande förfarande kan videokonferenser användas istället för att kräva en fysisk närvaro.

Ett decentraliserat IT-system som sammanför nationella system kommer att upprättas så att dokument kan utbytas elektroniskt på ett snabbare och säkrare sätt. De nya reglerna innehåller ytterligare bestämmelser för att skydda data och integritet när dokument överförs och bevis tas.

Reglerna hjälper till att förenkla förfaranden och erbjuda rättssäkerhet för människor och företag, vilket kommer att uppmuntra dem att delta i internationella transaktioner och därmed inte bara stärka demokratin utan också EU: s inre marknad.

De två förslagen uppdaterar befintliga EU-föreskrifter om delgivning av handlingar och bevisupptagning för att säkerställa att de utgör moderna digitala lösningar.

De är en del av EU: s ansträngningar för att digitalisera rättssystem. I vissa länder har digitala lösningar redan visat sig vara effektiva, men gränsöverskridande rättsliga förfaranden sker fortfarande mestadels på papper. EU syftar till att förbättra samarbetet på EU-nivå för att hjälpa människor och företag och bevara möjligheterna för brottsbekämpning skydda människor effektivt.

Vårt COVID-19-krisen har skapat många problem för rättsväsendet: det har skett förseningar i personliga utfrågningar och vid gränsöverskridande delgivning av rättsliga handlingar. oförmåga att få personlig rättshjälp; och tidsfristens utgång på grund av förseningar. Samtidigt gör det ökande antalet insolvensärenden och uppsägningar på grund av pandemin domstolarnas arbete ännu mer kritiskt.

Förslagen träder i kraft 20 dagar efter det att de har offentliggjorts i EU: s officiella tidning.

Fortsätt läsa

coronavirus

Coronavirus: Kommissionen presenterar strategin "Att hålla sig säker från COVID-19 under vintern"

publicerade

on

I dag (2 december) antog kommissionen en strategi för en hållbar hantering av pandemin under de kommande vintermånaderna, en period som kan medföra en risk för ökad överföring av viruset på grund av specifika omständigheter som inomhussamlingar. Strategin rekommenderar fortsatt vaksamhet och försiktighet under vinterperioden och fram till 2021 när utrullning av säkra och effektiva vacciner kommer att ske.

Kommissionen kommer sedan att ge ytterligare vägledning om ett gradvis och samordnat upphävande av åtgärder för inneslutning. En samordnad EU-strategi är nyckeln till att ge människor tydlighet och undvika att viruset återuppstår i samband med slutet av året. Varje avslappning av åtgärder bör ta hänsyn till utvecklingen av den epidemiologiska situationen och tillräcklig kapacitet för testning, kontaktspårning och behandling av patienter.

Att främja den europeiska livsstilen Vice president Margaritis Schinas sade: ”I dessa extremt svåra tider är vägledning till medlemsstaterna för att främja en gemensam strategi för vintersäsongen och i synnerhet om hur man ska hantera slutet av året, av avgörande betydelse . Vi måste begränsa framtida infektionsutbrott i EU. Det är bara genom en så hållbar hantering av pandemin att vi kommer att undvika nya blockeringar och allvarliga begränsningar och övervinna tillsammans. ”

Kommissionär för hälsa och livsmedelssäkerhet Stella Kyriakides sa: ”Var 17: e sekund förlorar en person sitt liv på grund av COVID-19 i Europa. Situationen kan stabiliseras, men den är fortfarande känslig. Precis som allt annat i år kommer festligheterna i slutet av året att vara annorlunda. Vi kan inte äventyra de ansträngningar som vi alla gjort under de senaste veckorna och månaderna. I år måste rädda liv komma före firandet. Men med vacciner i horisonten finns det också hopp. Alla medlemsstater måste nu vara redo att starta vaccinationskampanjer och utrullning av vacciner så snabbt som möjligt när ett säkert och effektivt vaccin finns tillgängligt. ”

Rekommenderade kontrollåtgärder

Att hålla sig säker från COVID-19 under vinterstrategin rekommenderar åtgärder för att hålla pandemin under kontroll tills vacciner är allmänt tillgängliga.

Det fokuserar på:

Fysisk distansering och begränsning av sociala kontakter, nyckel för vintermånaderna inklusive semesterperioden. Åtgärder bör inriktas och baseras på den lokala epidemiologiska situationen för att begränsa deras sociala och ekonomiska konsekvenser och öka deras acceptans av människor.

Testning och kontaktspårning, viktigt för att upptäcka kluster och bryta överföringen. De flesta medlemsländer har nu nationella spårningsappar. European Federated Gateway Server (EFGS) möjliggör spårning över gränserna.

Säker resa, med en eventuell ökning av resor under slutet av året semester kräver en samordnad strategi. Transportinfrastruktur måste beredas och karantänkraven, som kan äga rum när den epidemiologiska situationen i ursprungsregionen är sämre än destinationen, kommuniceras tydligt.

Hälso- och sjukvårdskapacitet och personal: Planer för företagskontinuitet för vårdinställningar bör säkerställas för att COVID-19-utbrott kan hanteras och tillgång till andra behandlingar upprätthålls. Gemensam upphandling kan hantera brist på medicinsk utrustning. Pandemitrötthet och mental hälsa är naturliga svar på den nuvarande situationen. Medlemsstaterna bör följa Världshälsoorganisationens europeiska regions vägledning om att återuppliva allmänhetens stöd för att ta itu med pandemitrötthet. Psykosocialt stöd bör intensifieras också.

Nationella vaccinationsstrategier.

Kommissionen är redo att stödja medlemsländer vid behov vid utplacering av vacciner enligt deras utplacerings- och vaccinationsplaner. En gemensam EU-strategi för vaccinationsintyg kommer sannolikt att stärka folkhälsansvaret i medlemsstaterna och medborgarnas förtroende för vaccinationsinsatsen.

Bakgrund

Dagens strategi bygger på tidigare rekommendationer som den europeiska färdplanen i april för noggrann utfasning av inneslutningsåtgärder, juli-meddelandet om kortsiktig beredskap och oktobermeddelandet om ytterligare COVID-19-åtgärder. Den första vågen av pandemin i Europa hölls framgångsrikt genom strikta åtgärder, men att koppla av dem för snabbt under sommaren ledde till en återuppkomst på hösten.

Så länge ett säkert och effektivt vaccin inte finns tillgängligt och en stor del av befolkningen inte vaccineras måste EU-medlemsländerna Sstates fortsätta sina ansträngningar för att mildra pandemin genom att följa en samordnad strategi som Europeiska rådet begär.

Ytterligare rekommendationer kommer att presenteras i början av 2021 för att utforma ett omfattande COVID-19-kontrollramverk baserat på kunskap och erfarenhet hittills och de senaste tillgängliga vetenskapliga riktlinjerna.

Fortsätt läsa
Annons

Facebook

Twitter

trend